Privacyverklaring

Stichting Ondernemersgala Bergen op Zoom (“wij”, “ons” of “onze”) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Deze privacyverklaring beschrijft hoe wij persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, openbaar maken en beschermen. Hiermee geven wij uitvoering aan de informatieverplichtingen zoals vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) voor de betrokkenen van wie wij persoonsgegevens verwerken.

Verzameling, doel en gebruik van persoonsgegevens

Graag maken wij u er op attent dat wij de persoonsgegevens die u ons verstrekt zullen verzamelen en gebruiken, omdat dit noodzakelijk is om een eventuele overeenkomst met u te sluiten en uit te voeren. Dat geldt zowel voor onze (potentiële) klanten als voor partijen bij wie wij zaken en/of diensten inkopen. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken:

  • Naam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Financiële bedrijfsgegevens zoals BTW nummer, KvK nummer en bankrekeningnummer
  • Overige persoonsgegevens die u zelf actief verstrekt

Bent u een (potentiële) klant van ons, dan gebruiken wij uw gegevens om u een offerte te kunnen toesturen, te kunnen bepalen aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst dient te voldoen, zaken te kunnen leveren of werkzaamheden voor u te kunnen verrichten, te kunnen factureren en met u vlot en efficiënt te kunnen communiceren over de uitvoeringsaspecten van de overeenkomst.

Bent u een (potentiële) leverancier of andere opdrachtnemer dan zijn uw persoonsgegevens eveneens noodzakelijk voor de sluiting en uitvoering van de overeenkomst. Bij inkoop is dat nodig om u te kunnen laten weten aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst wat ons betreft dient te voldoen, een offerte-aanvraag te kunnen toesturen of een bestelling bij u te kunnen plaatsen, uw facturen te kunnen betalen en vlot en efficiënt met u te kunnen communiceren over andere aspecten van de overeenkomst.

Doorgifte aan derden

In verband met de uitvoering van een eventuele overeenkomst met u kan het noodzakelijk zijn dat wij uw persoonsgegevens delen met partijen die onderdelen, materialen en producten aan ons leveren of in onze opdracht werkzaamheden uitvoeren. Daarnaast maken wij gebruik van externe serverruimte voor de opslag van (delen van) onze verkoop- en inkoopadministratie, waar uw persoonsgegevens een onderdeel van uitmaken. Verder maken wij gebruik van Microsoft Office en de bijbehorende opslagmogelijkheden voor e-mails en andere bestanden. Ten slotte worden uw persoonsgegevens gedeeld met de aanbieder van onze nieuwsbriefmailingservice. Wij delen uw gegevens niet met derde partijen voor marketingdoeleinden zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

Direct marketing

Als u ons daarvoor toestemming heeft gegeven, zullen wij de door u opgegeven persoonsgegevens bewaren en gebruiken om u in de toekomst persoonlijk per e-mail op de hoogte te brengen van onze bestaande en nieuwe producten en diensten en u hier eventueel een aanbieding voor te doen. Iedere keer dat wij u een reclamemailing sturen, heeft u de mogelijkheid ons te laten weten hier geen prijs meer op te stellen.

Beveiliging van persoonsgegevens

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik, ongeoorloofde toegang of openbaarmaking.

Bewaarperiode persoonsgegevens

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.

Uw rechten

U heeft het recht om ons te vragen om uw eigen persoonsgegevens te mogen inzien. Als daartoe aanleiding bestaat, kunt u ons ook verzoeken om aanvulling van uw persoonsgegevens of om het wijzigen van onjuistheden. Daarnaast heeft u het recht om te vragen om uw persoonsgegevens te wissen of het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken. Ook kunt u bij ons bezwaar maken tegen het verzamelen en gebruiken van uw gegevens of een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Tot slot kunt u ons verzoeken om verkrijging van uw persoonsgegevens of overdracht van die gegevens aan een ander. Om uw rechten te kunnen uitoefenen kunt u zich wenden tot:

Bestuur Stichting Ondernemersgala
Postbus 787
4600 AT Bergen op Zoom
info@goboz.nl

Ook met vragen of voor meer informatie over het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Eventuele wijzigingen zullen op onze website worden geplaatst en worden van kracht zodra ze zijn gepubliceerd.

Laatst bijgewerkt: